Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600, 1700 og 1800-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 41,751 til 41,800 av 41,935

      «Forrige «1 ... 832 833 834 835 836 837 838 839 Neste»

 #   Notater   Linket til 
41751 Ved skiftet etter moren 12 apr 1809 opplyses det at han er henved 19 år gammel og har siden krigens utbrudd sittet i engelsk fangenskap siden 1807. Heuch, Ole (I19932)
 
41752 Ved skiftet etter moren 13 juni 1829 opplyses det at han er 17 år og på en sjøreise. Pedersen, styrmann Hans Andreas (I19752)
 
41753 Ved skiftet etter moren 16 nov 1773 visste man ikke hvor han befant seg. Davidsen, Christian (I10894)
 
41754 Ved skiftet etter moren 17 jul 1823 opplyses det at han var Coffardie Capitain. Hansen Blom, skipskaptein Andreas Rougtved (I16583)
 
41755 Ved skiftet etter moren 17 jul 1823 opplyses det at han var kjøpmann. Hansen Blom, skipsreder\dansk konsul i Skien Christopher (I17823)
 
41756 Ved skiftet etter moren 17 jul 1823 opplyses det at hun var bosatt i Drammen og gift med Hand J. Hofgaard.. Hansdatter Blom, Ellen Ulrica (I17315)
 
41757 Ved skiftet etter moren 17 jul 1823 opplyses det at hun var bosatt i Mandal og gift med kaptein, tollkasserer og ridder A. H. Scheel.. Hansdatter Blom, Petronelle Margrethe (I17414)
 
41758 Ved skiftet etter moren 18 apr 1829 opplyses det at han er borger og smedmester, 24 år gammel og bosatt på Osebakken. Hansen Stribolt, Georg Sylvester (I18945)
 
41759 Ved skiftet etter moren 18 apr 1829 opplyses det at hun oppholder seg i København. Hansdatter Stribolt, Fransine Lovise (I18752)
 
41760 Ved skiftet etter moren 24 jun 1784 opplyses det at han oppholder seg i Fredrikstad. Stabel, Ole (I14520)
 
41761 Ved skiftet etter moren 31 des 1771 blir det nevnt at hun oppholder seg i Drammen, hvor hun tjener hos Jens Kum Solvesdatter, Inger (I9645)
 
41762 Ved skiftet etter moren i 16896 var han soldat i København. Stephensen, Tøger (I2964)
 
41763 Ved skiftet etter moren i 1700 var han bosatt på Nes på Hedemarken. Andersen, Christen (I4961)
 
41764 Ved skiftet etter moren i 1714 står det at han "nu schal vere udj Deris Mayestetz Tieniste til Lands". Halvorsen, Jens (I4574)
 
41765 Ved skiftet etter moren i 1718 er han benevnt som "vanfør". Jacobsen, Christen (I5346)
 
41766 Ved skiftet etter moren i 1769 nevnes det at han er stasjonert i København. Wulf, løytnant i sjøetaten Jørgen (I14090)
 
41767 Ved skiftet etter moren i 1786 opplyses det at hun oppholder seg i Porsgrunn. Hansdatter, Maren (I14578)
 
41768 Ved skiftet etter moren i mars 1677 var han i Holland eller Danmark. Torstensen, Peder (I1387)
 
41769 Ved skiftet etter moren oppholder hun seg hos sin søster Karen i Brevik. Hansdatter Christie, Dorthea (I14142)
 
41770 Ved skiftet etter moren opplyses det at han fra Amsterdam seiler på Ostindien. Jessen, Stii (I22888)
 
41771 Ved skiftet etter moren opplyses det at han oppholder seg i København. Gregersen, Jens (I11973)
 
41772 Ved skiftet etter moren opplyses det at man hadde fått et brev fra ham i 1722 hvor han sier at han ville seile på Ostindien. Jessen, Nils Adler (I22890)
 
41773 Ved skiftet etter onkelen i Skien datert 13 jul 1789 opplyses det at han borunder Klyve i Solum. Johannesen, Johannes (I14701)
 
41774 ved skiftet etter sin søster Karen Olsdatter. Olsen, Jens (I14276)
 
41775 Ved skiftet etter Sommers enke Petronelle Iversdatter 1698, var Johan Erboe og kjøpmann Mathias Jensen
Riber blitt anordnet som verger for den yngste datter, jomfru Catharina Sommer og skulle formynde halv-
parten av hennes arvemidler, drøye 1760 rdlr. Ved Ribers død 1700 overtok Erboe ansvaret for midlene
alene, iflg. hans egenhendige kvittering av 18.mars ( Johan Erbo ) til Ribers enke.
Johan Erboe finnes i tollbøkene oppført som eier av Den Norsche Løwe med iværende last, hvilket vel
var pro forma og hvorved han hadde hjulpet sin bor, tolleren, fra (flere) ubehageligheter i embets medfør.
Dette skinner tydelig igjennom ved skiftet etter sistn. i 1701, da det heter at skipet ble tatt tilbake av
enken Inger Clausdatter ” pga. manglende betaling”.
Først ved Johan Erboes død får vi en oversikt over boets økonomiske tilstand; skiftet tok til 8.nov.1708
etter velagte Borger og Handelsmand her paa Staden, og ble sluttet 22.august 1712.
Aktiva beløp sammenlagt til rdlr. 2933-1-11, men ved skifteslutningen to år senere var det hele redusert til
en netto på drøye 427 rdlr., hvilket hovedsakelig skyldtes at kjøpmann Niels Leuch på Bragernes i mellom
tiden hadde kvittert for sin hustru, Catharina Sommers innestående arv.
Foruten en del spredt jordegods i Telemarksbygdene og stervboets gård i Prinsensgt., besto midlene i kram-
bodvarer, ikke lite sølv foruten et velutsyrt innbo. Av bøker var boet beriket med både engelske, hollandske
og tyske , foruten den trykte likprekenen over toller Jørgen Erboe på 303 folio !
Som nevnt var Johan Erboe avgått ved døden i Seljord , men liket ble nedført til Skien og
begravelsesomkostningene løp opp i 150 rdlr. 
Jørgensen Erboe, skipper og borger Johan (I4496)
 
41776 Ved skiftet etter stefaren 30 jul 1799 oppgis hun å være 15 år. Men har ikke funnet henne døpt. Aslachsdatter, Maren (I15178)
 
41777 Ved skiftet etter svigermoren opplyses det at han var fraværende på en sjøreise. Pedersen Hiorth, sjømann Nils (I14264)
 
41778 Ved skiftet etter svogeren Niels Torgersen 14 jul 1786 opplyses det at han bor på Vassbrekke under Grini i Gjerpen. Olsen, Claus (I14584)
 
41779 Ved skiftet etter søsteren Anne Margrethe 23 jan 1800, opplyses det at hun tjener på landet. Gundersdatter, Maren (I18574)
 
41780 Ved skiftet etter tanten Borthe Andersdatter 19 apr 1798 opplyses det at han bor på Blekebakken. Andersen, hugger Ledvor (I14281)
 
41781 Ved skiftet etter tanten Else Matsdatter 17 sept 1798 opplyses det at han var død, men hadde bodd i Drammen. Jensen, smed Engebret (I7597)
 
41782 Ved skiftet etter tanten Kirsten Pedersdatter 16 mai 1788 opplyses det at hun oppholder seg i Porsgrunn. Knutsdatter, Anne (I14681)
 
41783 Ved skiftet ettr kona i 1744 oppholdt han seg i "Afgangne Arne Pedersens Huus paa Tatterbachen."
Han hadde sittet i uskiftebo etter kona i 'over 10. Aar', ifølge felles kongel. bev. dat. 19.11.1723. 
Henrichsen Altenburg, trelasthandler\sagbrukseier Jochum (I2920)
 
41784 Ved skiftet i 1688 bodde hun i Hans Bøes hus på Taterbakken.
Arvinger: for at dele mellom Hans Bøe och Medarfuinger: Lucas Mogensøn Gurj Mogensdatter g.m. Willadz Oelsøn Aas Leduor Riis i Gierpen paa sine barns veigne i deris Moder Gunild Mogensdatters sted Simen Mogenssøn udj sin Moders afg. Aase Simensdatters sted (Hans Bøe er formynder) Claus Lund paa sine 2 Sønner Simen og Frands som arver i sin Moders "Claus Lunds forige hustru, Margrette Simensdatters sted" Niels Folloug i Scheen paa sin hustru Jnger Simensdatters veigne.
"Huilche samtlige arfuer afgangen Karen Kittilsdatter, er melte Hans Bøes seeniste hustru, som nogen tiid her i byen boede och endelig her døde, och eftter som den sal. quinde tilforn boed paa Meen i for.schr. Gierpen Sogn, Saa hafuer arfuingerne undtagen Claus Lund samtykt och ladet schiftte ved sorrenschriffueren och mend paa Meen den 25 jan 1688." 
Simensdatter, Margrethe (I673)
 
41785 Ved skiftet i 1727 står det at hun gikk omkring med barna og tagg. Andersdatter, Ingeborg (I5685)
 
41786 Ved skiftet oppgis han å være krambodhandler i Skien. Lassen, borger\kjøpmann Lars Sørensen (I14864)
 
41787 Ved Skolelærer S. Johnsens dødelige Afgang er 2den Lærerpost ved Skiens Almueskole ledig. Den for denne Post bestemte Løn er 170 Norske Spd. desuden har Læreren fri Bolig i Skolens Locale. De, som maatte attraae denne Bestilling, ville snarest mueligt indkomme med Ansøgning til Commissionen for Skiens Borger- og Almueskole, ledsaget af de Attester og Anbefalinger, som kunne præsteres.
Inspectionen for de offentlige Stiftelser i Skien.
Bruenech F. Ingier 
Johnsen, skolelærer Svenke (I22504)
 
41788 ved svigerinnens skifte. Knutsdatter, Margarethe (I14468)
 
41789 Ved sølvskattmanntallet 1816 bor han hos Christopher Olsen, men står oppført med 0 spd i innskudd. Han er oppført som uformuende. Jansen Elsner, styrmann Jørgen (I24409)
 
41790 Ved sønnen Carls dåp opplyses det at han var fra Porsgrunn og på Peder Bøyesens fartøy. Pedersen, Carl (I24136)
 
41791 Ved sønnen Jørgens dåp var han soldat ved kapt. Stuvarthes kompani. Jørgensen, gevorben soldat Michel (I8236)
 
41792 Ved sønnens dåp har presten føyd til i kirkeboka "Simens Datter". Kittilsdatter, Ingeborg (I29325)
 
41793 Ved sønnens dåp i 1848 opplyses det at han var ungkar fra Bø og tjente i Skien. Christensen, Knut fra Bø (I34093)
 
41794 Ved sønnens dåp i november 1729 var han gevorben soldat i Fredrikshald ved kapt Jorvitses kompani. Torstensen, Hans (I9126)
 
41795 Ved sønnens fødsel nevnes at han var omkommet på en sjøreise. Andersen, matros Hans fra Solum (I28008)
 
41796 Ved sønnens giftemål opplyses det at han er "Tonkünstler zu Frankfurt am Main" Arnold, Carl (I33679)
 
41797 Ved søsteren Elses skifte datert 16 feb 1763 bodde både hun og Else hos broren Morten i Pusterviken i Skien. Nilsdatter, Cathrine (I5256)
 
41798 ved søsteren Karens skifte. Andersdatter, Anne (I10854)
 
41799 ved søsteren Karens skifte. Andersdatter, Inger (I12333)
 
41800 Ved søsteren Margrethe Elisabeths skifte 30 jul 1801 opplyses det at han er major i Friderichsvern. Waldemarsen Bang, major Henrik (I11786)
 

      «Forrige «1 ... 832 833 834 835 836 837 838 839 Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jan Christensen.