Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600 og 1700-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 1 til 50 av 19,549

      1 2 3 4 5 ... 391» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1

Skiftet sluttet 04.06.1749. 
Gjertsdatter Lange, Birgitte (I7476)
 
2
Anne Eillersdtr
Clas Smed
Cort Fent
Mechel Felbrsven

Kort Fentes Kone, Anne Eillersdtr,Clas Smed, Cort Fent, Mechel Felbrsven 
Henriksen, Jochum (I6051)
 
3
Fattigkassen har betalt 32 skillingtil ham hver uke frem til han døde 8junil, tilsammen 7 rd 2 ort. 
Jan Henrik (I18229)
 
4
Huset lå på østsiden av Prinsens gate. 
Iversdatter, Pernille (I2086)
 
5
No 21:
Friderich Wesseltoftes Jboende Gaard,bestaaende av een Fløybygning med 2Etager, i samme 9 Værelser med 5Jernkakkelovne, 2de GrundmuuredeKjeldere, Bryggerhuus med JndmuuretKaabberPande og een Boe 900 rd
Paa Østre Kandt een Drengestue medCammer ovenpaa, 2 Kakkelovne, Stald ogFæehuus 150 rd
= 1050 rd 
von Ahnen Wesseltoft, skipper Friderich Iver (I10591)
 
6
Prinsens gate
No.11 A Borge Halvorsen
Forhuset 2 Etage, derie 9 Værelser med7 Kakelovne, 3 Kieldere og 1Bryggerhus med indmuret Kaabbe Pande,andsadt for 1000 rd.
Bahus, deri Hæste og Koe Stald samtVognskur, andsadt for 200 rd.
No. 11B. No. 6. En Søebod af 2 Rum,andsadt for 100rd. 
Halvorsen, Børe (I5233)
 
7
Prinsens gate
No. 25A. Didrich v. Cappelen.
Forhuset af 2 Etage, deri 11 Værelsemed 8 Kakelovne samt 2 Kieldere,andsadt for 600 rd.
Baghus af Bryggerhus, Drængestue medKakelovn, 4 Pak Boeder, Fæfud og Staldmed Høi og Brænde Træver, andsadt for300 rd.

No. 25B. No. 7a. En Søebod af 3 Rum, 3loft, andsadt for 60 rd.

No. 25C. No. 26z. En Søebod af 4 Rum,4 loft,andsadt for 200 rd. 
Cappelen, Diderich sr (I9834)
 
8
Underdanigst Pro Memoria !
Her Vedtager ieg mig den underdanigstefrihed, at andrage for deresHøy-Velbaarne denne min sandferdigeforestilling som hele Byens folk erVidende om at min Mand Jan Pedersenskredder haver misted sin Helse udiBranden nemlig at hand udi sin høyreside haver et slag saa hand ey kandarbeyde eller fortienne noget til migog smaa børn saa er det migunderdanigst maa udbede mig den naadehos deres Excelense i fald der kundevære noget til overs for mig og sygemand med umøndige børn da Vi er 6 uditallet baade store og smaa iegindstiller det under Deres HøyVelbaarendheds naadige Resoluttion ogforblev med størst Sumision, Deres
Underdanigst tiennerinde
Schien d 30 May 1778Enger Mordensdatter 
Mortensdatter, Inger (I13145)
 
9 " hr. Lauritz Lassen" 78 år. Lassen, borger\kjøpmann Lars Sørensen (I14864)
 
10 " som Natten imellom d. 5te og 6teJulij ophengte sig selv med et bannd isin seng" Boel i fattighuset (I13859)
 
11 ""en Österlenning som i Nogle Aar sigher har opholdet, men formedelstSabahts forSömmelse At hand icke hafdeSögt Guds huusets forsamling og gichpaa Blegebachen for at bade sig blef ivandet druchnet i Kierving bechen ogsaa dömt at begrafves ved en side nestMuren Paa Kierche gaarden, og ingenPræst at Grafvfæste ham. Olsen, Elling (I10389)
 
12 ""Karen Jonsdatter som er Jordemoderpaa Blegebachen hendes vanvittigedatters ved navn Marte Jansdatterhendes uægte søn Jon som var afvletved en svensk tienstedreng tiener paagaarden Elsætt udj Solum Sogn medensdend vanvittige barnemoder var omdagen i Schoven og vogtet hosbondensCreatur."" Jon (I11058)
 
13 "Af Prædichestolen ud Lÿst eftter athafde sine beviser til Præsterne Athand var fæst i K:hafn da han var udComanderet som Matros til Kongenstieneste samme tid" Familie F3430
 
14 "Anne Jochomsdatter Sal: Halvor Pers: "78 år. Jochumsdatter Fiche, Anne (I1220)
 
15 "Anne Kudsches barn". Hansdatter, Karen (I9097)
 
16 "Anne Masmesters" Sørensdatter, Anne (I2160)
 
17 "Begge för været giffte og bekient udenCaution"
Forlovere er ikke nevnt. 
Familie F2048
 
18 "begge tient procurator PederChristensen" Familie F3419
 
19 "begr i fattig Jord eftter At handhafde i nogen tid gaaet Syg, satte sigpaa gaden og Strax? Döde" Thorbjørnsen, Anders (I3115)
 
20 "begr i fattig Jord og formedelst hansslætte leve Maade og vankundighed blefike af Præsten graf fæstet" fattigfogd Henrich (I10382)
 
21 "begr i fattig Jorden - eftter hafdelevet i Ægtesch. 48 Aar 3 Mond" ukjent (I10409)
 
22 "begr i fattig Jorden 12 da han hafdehafft ophold af fattig Cassen " Keyta, Erik (I12060)
 
23 "begr i fattig Jorden da hun af fattigCassen haftte ophold" Bugot, Marthe (I11485)
 
24 "begr i fattig Jorden eftter at handdagen om Aftten til forn Kl 9 af EenDöhl Nafnlig Johannes Jy.. i Jochomfelbr huus ved Lorte bech med een Knifblef ved 3de schadelige Saar dræbthvor eftter dend schÿldige bliverdömb.t" Olsen, Ole fra Seljord (I10343)
 
25 "begr i fattig Jorden Kl 12 da hand affattig Cassen var bleven opholt" Hansen, Abraham (I11505)
 
26 "begr i fattig Jorden Kl 12 da hand affattiges Casse hafde bleven opholt" Jyde, Torkild (I11480)
 
27 "begr i fattig Jorden Kl 12 da hunnogen tid af fattig Cassen var meddeelt i Alders 64 Aar" Jørgensdatter, Kirsten (I8072)
 
28 "begr i fattig Jorden med BorgMBentsens Permissions Sedel formedelsthans Slette tilstand med sine 3 smaabörn eftter Moders Död som döde straxeftter barselsengen og barnet leverendnu eftter hende" Olsdatter, Anne (I10583)
 
29 "begr i Kierchens Jord da hun af fattigCassen haft ophold" Hansdatter, Aase (I7342)
 
30 "begr i Kierchens Jord Kl 12 eftter athand ved saa hastig döds Maade gich afdenne verden i hans Alders 36 Aar." Bentsen, snekker Bendik (I11324)
 
31 "begr i Kierchens Jorden med 2 Klochersom dog haftt ophold af fattig Cassen" Rusk, Johanne (I11492)
 
32 "begr Kl 1 med 2 Kl og Liig Prædichen iKierchen eftter at hus hafde lefvet iVerden 27 Aar mindre 3 Moneder og i 4Aars Ægteskab været af en heftigRörelse paa höyre side betagen saa ogMaalet, Men noget tid eftter andenf(risk) igien og iværende tid Afvlede3 levende börn som var i Kierchen ogfick Daab för de döde" Larsdatter, Kirsti (I9372)
 
33 "begr Kl 1 med Alle Klocher og eftterLiig Prædichen ned satt i Kierchensbegr." Thommesen Sommer, rådmann Iver (I4639)
 
34 "begr Kl 1 med Alle Klocher og nedsattudj Kierchens begrafvelse" ukjent (I9265)
 
35 "begr Kl 12 d100de Aars dagen eftterden Nÿe Kierche gaards jnd vielse, somog same dag af Sogne Præsten i MangesForsamling eftter erindring afPrædiche stolen, blef en gudeliguration til guds ære og allesfornöÿelse forklaret" Kari (I10376)
 
36 "begr Kl 12 i fattiges Jord eftter atGud hafde frelst og forlöst ham afdette haarde Sÿgdoms Kaars, Men for 3Aar meest sin forstand, som gud gafhan igjen da hand og for sin Död meddet höÿ verdige Sacramente blev meddelt udj sit (alder)" Evensen, ukjent (I10377)
 
37 "begr Kl 12 Kierchens Jord dendvanvittige datter som af sin egenfader Erich Kittelsen med en tolleKnifv blef dræbt da Moderen varudgaaen i byen og det da hun var 21Aar gammel" Eriksdatter, ukjent (I11332)
 
38 "begr med 3 Kl - da hafde Kl 8 omlöverd. Aften tilforn faldet og Slagetsig, og indbaaren i hans Moders Huusog strax döde" Olsen, snekker Christen (I5383)
 
39 "begr med alle Klocher Kl 1 og satt iKierchen begrafvelse" von Cappelen, Boel (I6075)
 
40 "begr med alle Klocher og bort baarenudj hendes Fædres indlugte begravelsepaa Nÿe Kierchegaard i hendes Alders65 Aar og ingen Liig Prædichen" Pedersdatter Baad, Kirsten (I3516)
 
41 "begr med alle Klocher og ej nogen LiigPrædichen" Thomasdatter Sommer, Lisbeth (I4498)
 
42 "begr med alle Klocher og hen baaren iKierschen og Satt i Kors gangen medensEen Psalme blef Sunget og da henbaaren i Sachrestiets begrafvelse somfriet tillige med sine forældre derhafde giort dets beKosting og Liig)Pr." ukjent (I11361)
 
43 "begr med alle Klocher og Liig Pr iKierchen eftter liiget hafde væretSatt i Korset udj Kierchen ogGraffæstet i Saxestiets begrafvelse ogværet tilllige med en Stor NegotiantKierche Værger af be Römmelighet." von Cappelen, Johan Octavio (I6161)
 
44 "begr med alle Klocher og liigPrædichen i Kierchen eftter at hendesliig var hen baaren under Sachrestieti begrafvelsen" ukjent (I11373)
 
45 "begr med Alle Klocher, og hen baaren igraven" Jochumsdatter Schweder, Christina Maria (I7983)
 
46 "begr med Str Klochen og Satt i KiercheGaarden hos Eet Barn som var Nedsattilforn og same Dag blef Udtaget afCapellet 2de Sönner som laa i EenKiste som og blef med i same Grafnedsatt" Christensen Bøcker, Jens Bendix (I10717)
 
47 "begr med Str Klochen og satt i sinfaders BorgM Baades begr" ukjent (I10414)
 
48 "begr med Str Klochen og Satt oven paabæste Moders kiiste i Alders 1.1/2Aar" Pedersdatter, Margrethe Cathrine (I10772)
 
49 "begr udj fattig Jorden med ieg fich ejnogen bevillings Sedel af övrighedeneftter som Hr BorgM Bentsen var daförst begÿnt" Larsdatter, Syrene (I8426)
 
50 "begrafvet eftter at hand varuforvarendes i Posgr. Elfven faldet afflaaden og hafde været i vandet 16ugger. Kl 12" Persen, Hans (I10334)
 

      1 2 3 4 5 ... 391» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2020.

Redigert av Jan Christensen.