Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600 og 1700-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 1 til 50 av 29,666

      1 2 3 4 5 ... 594» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1

Skiftet sluttet 04.06.1749. 
Gjertsdatter Lange, Birgitte (I7476)
 
2
Anne Eillersdtr
Clas Smed
Cort Fent
Mechel Felbrsven

Kort Fentes Kone, Anne Eillersdtr, Clas Smed, Cort Fent, Mechel Felbrsven 
Henriksen, Jochum (I6051)
 
3
Fattigkassen har betalt 32 skilling til ham hver uke frem til han døde 8 junil, tilsammen 7 rd 2 ort. 
Jan Henrik (I18229)
 
4
Huset lå på østsiden av Prinsens gate. 
Iversdatter, Pernille (I2086)
 
5
No 16:
Apothequer Hans Wölner Jboende Gaard, bestaaende av 2 Fløjbygninger med 2 Gavle paa midten, og een Etage med Brandfrie Kjelder under det eene Fløy, Bryggerhuus og Labertorium i det andet Fløy, 10 Værelser og 8 Kakkelovne, tilligemed Selve Apothequet 1200 rd
Paa østre Siide i Gaarden opbygd een nye Vaaning av udhuuse, Drengstue, med Kakkelovn, Material Kammer, Stald, Fæehuus og Vognskjul 200 rd
= 1400 rd 
Petersen Wølner, apoteker Hans (I11679)
 
6
No 21:
Friderich Wesseltoftes Jboende Gaard, bestaaende av een Fløybygning med 2 Etager, i samme 9 Værelser med 5 Jernkakkelovne, 2de Grundmuurede Kjeldere, Bryggerhuus med Jndmuuret KaabberPande og een Boe 900 rd
Paa Østre Kandt een Drengestue med Cammer ovenpaa, 2 Kakkelovne, Stald og Fæehuus 150 rd
= 1050 rd 
von Ahnen Wesseltoft, skipper Friderich Iver (I10591)
 
7
Prinsens gate
No.11 A Borge Halvorsen
Forhuset 2 Etage, derie 9 Værelser med 7 Kakelovne, 3 Kieldere og 1 Bryggerhus med indmuret Kaabbe Pande, andsadt for 1000 rd.
Bahus, deri Hæste og Koe Stald samt Vognskur, andsadt for 200 rd.
No. 11B. No. 6. En Søebod af 2 Rum, andsadt for 100rd. 
Halvorsen, Børe (I5233)
 
8
Prinsens gate
No. 25A. Didrich v. Cappelen.
Forhuset af 2 Etage, deri 11 Værelse med 8 Kakelovne samt 2 Kieldere, andsadt for 600 rd.
Baghus af Bryggerhus, Drængestue med Kakelovn, 4 Pak Boeder, Fæfud og Stald med Høi og Brænde Træver, andsadt for 300 rd.

No. 25B. No. 7a. En Søebod af 3 Rum, 3 loft, andsadt for 60 rd.

No. 25C. No. 26z. En Søebod af 4 Rum, 4 loft,andsadt for 200 rd. 
Cappelen, Diderich sr (I9834)
 
9
Underdanigst Pro Memoria !
Her Vedtager ieg mig den underdanigste frihed, at andrage for deres Høy-Velbaarne denne min sandferdige forestilling som hele Byens folk er Vidende om at min Mand Jan Pedersen skredder haver misted sin Helse udi Branden nemlig at hand udi sin høyre side haver et slag saa hand ey kand arbeyde eller fortienne noget til mig og smaa børn saa er det mig underdanigst maa udbede mig den naade hos deres Excelense i fald der kunde være noget til overs for mig og syge mand med umøndige børn da Vi er 6 udi tallet baade store og smaa ieg indstiller det under Deres Høy Velbaarendheds naadige Resoluttion og forblev med størst Sumision, Deres
Underdanigst tiennerinde
Schien d 30 May 1778Enger Mordens datter 
Mortensdatter, Inger (I13145)
 
10 " hr. Lauritz Lassen" 78 år. Lassen, borger\kjøpmann Lars Sørensen (I14864)
 
11 " som Natten imellom d. 5te og 6te Julij ophengte sig selv med et bannd i sin seng" Boel i fattighuset (I13859)
 
12 ""en Österlenning som i Nogle Aar sig her har opholdet, men formedelst Sabahts forSömmelse At hand icke hafde Sögt Guds huusets forsamling og gich paa Blegebachen for at bade sig blef i vandet druchnet i Kierving bechen og saa dömt at begrafves ved en side nest Muren Paa Kierche gaarden, og ingen Præst at Grafvfæste ham. Olsen, Elling (I10389)
 
13 ""Karen Jonsdatter som er Jordemoder paa Blegebachen hendes vanvittige datters ved navn Marte Jansdatter hendes uægte søn Jon som var afvlet ved en svensk tienstedreng tiener paa gaarden Elsætt udj Solum Sogn medens dend vanvittige barnemoder var om dagen i Schoven og vogtet hosbondens Creatur."" Jon (I11058)
 
14 "Af Prædichestolen ud Lÿst eftter at hafde sine beviser til Præsterne At hand var fæst i K:hafn da han var ud Comanderet som Matros til Kongens tieneste samme tid" Familie (F3462)
 
15 "Anne Jochomsdatter Sal: Halvor Pers: " 78 år. Jochumsdatter Fiche, Anne (I1220)
 
16 "Anne Kudsches barn". Hansdatter, Karen (I9097)
 
17 "Anne Masmesters" Sørensdatter, Anne (I2160)
 
18 "Begge för været giffte og bekient uden Caution"
Forlovere er ikke nevnt. 
Familie (F2064)
 
19 "begge tient procurator Peder Christensen" Familie (F3451)
 
20 "begr i fattig Jord eftter At hand hafde i nogen tid gaaet Syg, satte sig paa gaden og Strax? Döde" Thorbjørnsen, Anders (I3115)
 
21 "begr i fattig Jord og formedelst hans slætte leve Maade og vankundighed blef ike af Præsten graf fæstet" fattigfogd Henrich (I10382)
 
22 "begr i fattig Jorden - eftter hafde levet i Ægtesch. 48 Aar 3 Mond" ukjent (I10409)
 
23 "begr i fattig Jorden 12 da han hafde hafft ophold af fattig Cassen " Keyta, Erik (I12060)
 
24 "begr i fattig Jorden da hun af fattig Cassen haftte ophold" Bugot, Marthe (I11485)
 
25 "begr i fattig Jorden eftter at hand dagen om Aftten til forn Kl 9 af Een Döhl Nafnlig Johannes Jy.. i Jochom felbr huus ved Lorte bech med een Knif blef ved 3de schadelige Saar dræbt hvor eftter dend schÿldige bliver dömb.t" Olsen, Ole fra Seljord (I10343)
 
26 "begr i fattig Jorden Kl 12 da hand af fattig Cassen var bleven opholt" Hansen, Abraham (I11505)
 
27 "begr i fattig Jorden Kl 12 da hand af fattiges Casse hafde bleven opholt" Jyde, Torkild (I11480)
 
28 "begr i fattig Jorden Kl 12 da hun nogen tid af fattig Cassen var med deelt i Alders 64 Aar" Jørgensdatter, Kirsten (I8072)
 
29 "begr i fattig Jorden med BorgM Bentsens Permissions Sedel formedelst hans Slette tilstand med sine 3 smaa börn eftter Moders Död som döde strax eftter barselsengen og barnet lever endnu eftter hende" Olsdatter, Anne (I10583)
 
30 "begr i Kierchens Jord da hun af fattig Cassen haft ophold" Hansdatter, Aase (I7342)
 
31 "begr i Kierchens Jord Kl 12 eftter at hand ved saa hastig döds Maade gich af denne verden i hans Alders 36 Aar." Bentsen, snekker Bendik (I11324)
 
32 "begr i Kierchens Jorden med 2 Klocher som dog haftt ophold af fattig Cassen" Rusk, Johanne (I11492)
 
33 "begr Kl 1 med 2 Kl og Liig Prædichen i Kierchen eftter at hus hafde lefvet i Verden 27 Aar mindre 3 Moneder og i 4 Aars Ægteskab været af en heftig Rörelse paa höyre side betagen saa og Maalet, Men noget tid eftter anden f(risk) igien og iværende tid Afvlede 3 levende börn som var i Kierchen og fick Daab för de döde" Larsdatter, Kirsti (I9372)
 
34 "begr Kl 1 med Alle Klocher og eftter Liig Prædichen ned satt i Kierchens begr." Thommesen Sommer, rådmann Iver (I4639)
 
35 "begr Kl 1 med Alle Klocher og nedsatt udj Kierchens begrafvelse" ukjent (I9265)
 
36 "begr Kl 12 d100de Aars dagen eftter den Nÿe Kierche gaards jnd vielse, som og same dag af Sogne Præsten i Manges Forsamling eftter erindring af Prædiche stolen, blef en gudelig uration til guds ære og alles fornöÿelse forklaret" Kari (I10376)
 
37 "begr Kl 12 i fattiges Jord eftter at Gud hafde frelst og forlöst ham af dette haarde Sÿgdoms Kaars, Men for 3 Aar meest sin forstand, som gud gaf han igjen da hand og for sin Död med det höÿ verdige Sacramente blev med delt udj sit (alder)" Evensen, ukjent (I10377)
 
38 "begr Kl 12 Kierchens Jord dend vanvittige datter som af sin egen fader Erich Kittelsen med en tolle Knifv blef dræbt da Moderen var udgaaen i byen og det da hun var 21 Aar gammel" Eriksdatter, ukjent (I11332)
 
39 "begr med 3 Kl - da hafde Kl 8 om löverd. Aften tilforn faldet og Slaget sig, og indbaaren i hans Moders Huus og strax döde" Olsen, snekker Christen (I5383)
 
40 "begr med alle Klocher Kl 1 og satt i Kierchen begrafvelse" von Cappelen, Boel (I6075)
 
41 "begr med alle Klocher og bort baaren udj hendes Fædres indlugte begravelse paa Nÿe Kierchegaard i hendes Alders 65 Aar og ingen Liig Prædichen" Pedersdatter Baad, Kirsten (I3516)
 
42 "begr med alle Klocher og ej nogen Liig Prædichen" Thomasdatter Sommer, Lisbeth (I4498)
 
43 "begr med alle Klocher og hen baaren i Kierschen og Satt i Kors gangen medens Een Psalme blef Sunget og da hen baaren i Sachrestiets begrafvelse som friet tillige med sine forældre der hafde giort dets beKosting og Liig) Pr." ukjent (I11361)
 
44 "begr med alle Klocher og Liig Pr i Kierchen eftter liiget hafde været Satt i Korset udj Kierchen og Graffæstet i Saxestiets begrafvelse og været tilllige med en Stor Negotiant Kierche Værger af be Römmelighet." von Cappelen, Johan Octavio (I6161)
 
45 "begr med alle Klocher og liig Prædichen i Kierchen eftter at hendes liig var hen baaren under Sachrestiet i begrafvelsen" ukjent (I11373)
 
46 "begr med Alle Klocher, og hen baaren i graven" Jochumsdatter Schweder, Christina Maria (I7983)
 
47 "begr med Str Klochen og Satt i Kierche Gaarden hos Eet Barn som var Nedsat tilforn og same Dag blef Udtaget af Capellet 2de Sönner som laa i Een Kiste som og blef med i same Graf nedsatt" Christensen Bøcker, Jens Bendix (I10717)
 
48 "begr med Str Klochen og satt i sin faders BorgM Baades begr" Baad (I10414)
 
49 "begr med Str Klochen og Satt oven paa bæste Moders kiiste i Alders 1.1/2 Aar" Pedersdatter, Margrethe Cathrine (I10772)
 
50 "begr udj fattig Jorden med ieg fich ej nogen bevillings Sedel af övrigheden eftter som Hr BorgM Bentsen var da först begÿnt" Larsdatter, Syrene (I8426)
 

      1 2 3 4 5 ... 594» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Redigert av Jan Christensen.